Category Archives: כללי

פנסיה חובה לעצמאים

Category : כללי

בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב עצמאים להפריש לפנסיה, במטרה להבטיח את הכנסתם לאחר גיל הפרישה. 

החל מינואר 2017, כל עצמאי מעל גיל 21 ועד גיל פרישה מוקדמת (60), שעבד כעצמאי מעל חצי שנה, ​חייב להפריש לקצבת הפנסיה. יחד עם זאת עצמאי/ת שהגיעו לגיל 55 ומעלה ב- 1.1.2017, פטורים מחובת ההפרשה לפנסיה.

החישוב מתבצע בהתאם לגובה השכר החודשי הממוצע במשק (השכר הממוצע במשק, לפי הביטוח הלאומי, נכון לתאריך ה-1.1.2017 עומד על 9,543 ש”ח).

גובה הסכום להפרשה

החוק מחייב מינימום הפרשה לפי החישוב הבא:

 1. עד למחצית מהשכר החודשי הממוצע במשק (כלומר עד 4,771.5 ש”ח נכון ל- 1.1.2017), יש להפריש 4.45% לפנסיה.
 2. מעל למחצית מהשכר החודשי הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק (כאמור 9,543 ש”ח נכון ל- 1.1.2017), יש להפריש 12.55% לפנסיה.
 3. עבור כל הכנסה נוספת מעל השכר החודשי הממוצע במשק אין חובה להפריש לפנסיהאך באפשרותכם להגדיל את ההפרשה ואפילו לקבל הטבות מס בגין כך.

שימו לב! מומלץ להיעזר ביועץ ​מס​ על מנת לברר מהן הטבות המס המגיעות לכם בגין הפקדות לפנסיה.​

כספי ההפרשות צוברים תשואה, לכן ככל שתקדימו לחסוך כך הכספים שייצברו לזכותכם לגיל הפנסיה יגדלו בהתאם, וחשוב לחסוך מוקדם ככל האפשר. 

חלק מהכספים שצברתם יכולים לשמש אתכם גם בתקופה שאינכם עובדים, כדמי אבטלה​. שליש מההפקדות מוגדר כרכיב סיוע במצב ​​אבטלה – חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני, אותו ניתן למשוך (ללא מס) במצבי אבטלה ולא רק בגיל הפרישה.

עצמאים שסגרו את העסק או שהפסיקו לעבוד בתחומם באופן מוחלט, יוכלו למשוך שליש מהיתרה הצבורה בקרן, או סכום בגובה שלושה חודשי שכר מינימום – לפי הגבוה מביניהם.

מועד ההפרשה

ההפרשה לפנסיה יכולה להיעשות כל חודש או אחת לרבעון.​​ העדר הפרשה תגרור קנס של 500 ש”ח, ובנוסף איבוד הוצאה מוכרת למס בגובה הכפול מהסכום השנתי אותו נדרש להפקיד. לדוגמא, עצמאי שנדרש להפריש סך שנתי של 10,428 ש”ח, ולא עמד בדרישות החוק, עלול לאבד הוצאה מוכרת בגובה של 20,856 ש”ח.

הטבות לעצמאים עקב החוק החדש

המדינה מספקת סיוע והטבות מס לעצמאים החוסכים לפי גובה ההכנסה.

כך למשל כתוצאה מהחוק החדש, דמי הביטוח הלאומי​ משתנים לטובת החוסך. בנוסף תקבלו החזר מס על כל  הפקדה לפנסיה והרווחים שתצברו במהלך החיסכון יהיו גם הם פטורים ממס, בכפוף להוראות החוק.​

דברי ההסבר המובאים כאן הם כלליים ואין לראות בהם את נוסח החוק והתקנות.


הרפורמה במס השבח והרכישה בישראל

Category : כללי

לפי תיקון מס’ 76 לחוק מיסוי המקרקעין

נכון להיום קיימים בחוק מיסוי מקרקעין שני מסלולי פטור מרכזיים למכירת דירת מגורים, פטור כללי מכוח סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), התשל”ה-1974 (להלן: “החוק”), ניתן פעם בארבע שנים, למוכר דירה אשר בבעלותו יותר מדירת מגורים אחת, ופטור לדירה יחידה מכוח סעיף 49ב(2) לחוק ניתן פעם ב- 18 חודשים, למוכר אשר בבעלותו דירה יחידה.

מטרת המחוקק ביסודו של תיקון מס’ 76 לחוק (להלן: “התיקון”), הייתה לבטל את פרצת המס הקיימת בדירות מגורים ולהשוות בין השקעה בדירות מגורים לאפיקי השקעה הוניים אחרים החייבים במס רווח הון ועל ידי כך, לצמצם את נתח השוק של דירות להשקעה.

עיקרי התיקונים נכנסו לתוקף החל מיום 1.1.14 (למעט תיקונים אשר נכנסו לתוקף כבר החל מיום 1.8.13, אותם אציין בהמשך). הפטור הכללי מתבטל ומכירת דירה בפטור תהיה רק לבעל דירה יחידה, לדירת ירושה או למצב בו שתי דירות קטנות מוחלפות באחת גדולה. הפטור הנ”ל הינו עד לגובה נכס של 4.5 מיליון שקל.

במסגרת התיקון נקבע, כי החל מיום 1.1.14 ועד ליום 31.12.17 (להלן: “תקופת המעבר”), לצורך מניעת פגיעה במוכרים שבבעלותם דירות שנרכשו לפני יום המעבר, יחול מס שבח בשיעור 0%. כלומר, על השבח הריאלי שנצבר מיום רכישת הזכויות ועד ליום המעבר יחול מס שבח בשיעור 0% ועל השבח הריאלי שנצבר מיום המעבר ועד ליום מכירת הזכויות יחול מס שבח בשיעור 25%. אדם שהחזיק שתי דירות בתקופת המעבר לא ייהנה מאף פטור, אך המס יהיה בשיעור מיטיב של עד 25% על חלק יחסי בהתאם ליחס שבין התקופה מ–1.1.14 ועד למכירה בפועל לבין תקופת השבח כולה.

לאחר תקופת המעבר, החל מיום 1.1.18 ואילך, במכירת דירת מגורים שנרכשה לפני יום המעבר, יחול שיעור מס בשיעור של 25%. דהיינו, הדירות הנ”ל ימוסו בשיעור של 25% לכל הפחות בגין ארבע שנים והתקופה שמיום הרכישה ועד ליום המעבר תהיה פטורה ממס, ללא הגבלה על מספר הדירות הנמכרות וזאת רק אם עבור אחת מהן היה מגיע פטור לפני התיקון.

כמו כן, נקבע כי תושבי חוץ אשר בבעלותם דירת מגורים יחידה בישראל וכן דירת מגורים נוספת במקום מושבם, לא יחשבו כבעלי דירת מגורים יחידה בישראל. נטל ההוכחה, כי אין לתושב החוץ דירת מגורים במקום מושבו מוטל על כתפיו של תושב החוץ והזכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים בבעלות תושבי חוץ תבוטל ביום המעבר.

התנאי העיקרי שהדירה תהיה דירתו היחידה של “מוכר בעל זכות” נבדק במועד המכירה. גם אם היו בבעלות המוכר יותר מדירת מגורים מזכה יחידה, במהלך ארבע שנים שקדמו למכירה, הדבר לא יפגע בזכאותו לפטור ובלבד שבמועד המכירה, יש בבעלותו דירת מגורים יחידה, ניתן יהיה לנצל את הפטור פעם ב- 18 חודשים. כמו כן, רוכשי דירות חדשות במסגרת התיקון יחויבו להמתין לפחות 18 חודשים מיום שהסתיימה בנייתה (קבלת טופס 4) אם ברצונם לקבל פטור הואיל וכעת נדרשת תקופת בעלות מינימאלית של שנה וחצי.

בנוסף, במסגרת התיקון בוטל הפטור ממס בהעברות בין אחים (העברה ללא תמורה) מכוח סעיף 62 לחוק. מה שימשיך להיות בתוקף בהעברות ללא תמורה (מתנה או ירושה) מהורה או מהורי הורה (תחולה של הוראה זו מיום 1.8.2013 ).

סקירת השינויים לאחר תיקון מספר 76 (רכישה ושבח):

מס רכישה:

 • הטלת מס רכישה על הקצאה של זכויות באיגוד מקרקעין- במסגרת חוק ההסדרים, תוקן סעיף 9(ב)(1) לחוק ונקבע בו שלעניין מס רכישה המונח “פעולה באיגוד” כולל גם הקצאה של זכויות באיגוד. ראוי לציין כי התיקון האמור חל רק לגבי החבות במס רכישה וכי לעניין מס שבח, פעולת ההקצאה אינה מהווה אירוע מס.
 • שיעור מס הרכישה ברכישת זכות אחרת במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין, עלה לשיעור של 6% (בהתאם לתיקון תקנה 2(1)). כמו כן, נקבע בפסקת משנה 1(א) שהוספה לתקנה 2, כי רוכש יהיה זכאי להחזר שישית ממס הרכישה ששילם. כלומר, ישלם מס רכישה של 5% צירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההחזר ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים: 
  • ביום המכירה של הזכות במקרקעין קיימת תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, המתירה בנייה של דירת מגורים אחת לפחות על הקרקע.
  • ישנו היתר בניה כמשמעו בחוק התכנון והבניה בתוקף המתיר לבנות דירת מגורים אחת לפחות במקרקעין או שבתוך 24 חודשים מיום המכירה של הזכות במקרקעין, התקבל היתר בניה המתיר לבנות דירת מגורים אחת לפחות במקרקעין.
 • מס הרכישה ששולם בגובה 6%, לא מותר בניכוי לפי פקודת מס הכנסה.
 • תוקנה הגדרת “דירה יחידה” לעניין מס רכישה – כך שהיא תיחשב לדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על שליש (1/3).
 • החל מיום 1.8.13 ועד ליום 31.12.14 מס הרכישה ברכישת דירת מגורים יחידה:
  • על חלק השווי שעד 1,470,560 ₪ לא ישולם מס.
  • מס בשיעור 3.5% – עד חלק השווי העולה על 1,470,560 ₪ ועד לתקרת שווי של 1,744,270 ₪.
  • מס בשיעור 5% – עד חלק השווי העולה על 1,744,270 ₪ ועד לתקרת שווי של 4,500,000 ₪.
  • מס בשיעור 8% – עד חלק השווי העולה על 4,500,000 ₪ ועד לתקרת שווי של 15,000,000₪.
  • מס בשיעור 10% – עד חלק השווי העולה על 15,000,000 ₪.
 • החל מיום 1.1.15 מס רכישה לדירת מגורים יחידה:

יחולו מדרגות מס רכישה בשיעורים של 0%, 3.5%, 5%, 8%, 10%.

 • החל מיום 1.8.13 ועד ליום 31.12.14 מס הרכישה ברכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה:
  • מס בשיעור 5% – עד לתקרת שווי של 1,089,350 ₪.
  • מס בשיעור 6% – עד חלק השווי העולה על 1,089,350 ₪ ועד לתקרת שווי של 3,268,040 ₪.
  • מס בשיעור 7% – עד חלק השווי העולה על 3,268,040 ₪ ועד לתקרת שווי של 4,500,000 ₪.
  • מס בשיעור 8% – עד חלק השווי העולה על 4,500,000 ₪ ועד לתקרת שווי של 15,000,000₪.
  • מס בשיעור 10% – עד חלק השווי העולה על 15,000,000 ₪.
 • החל מיום 1.1.15 מס רכישה ברכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה:
  • מס בשיעור 3.5% – עד לתקרת השווי של 1,055,935 ₪.
  • מס בשיעור 5% – עד חלק השווי העולה על 1,744,270 ₪ ועד לתקרת שווי של 4,500,000 ₪.
  • מס בשיעור 8% – עד חלק השווי העולה על 4,500,000 ₪ ועד לתקרת שווי של 15,000,000₪.
  • מס בשיעור 10% – עד חלק השווי העולה על 15,000,000 ₪.

על מנת ליהנות ממס לינארי, יש לעמוד בתנאי “הוראות המעבר”. כלומר אדם שרכש דירה לפני תקופת המעבר, ובתנאי שלא מכר דירה בארבע השנים האחרונות (כלומר זכאי לפטור לפני התיקון) יוכל למכור עד 2 דירות לפי שיעור מס מופחת של עד 25% על התקופה שמיום 1.1.2014 ועד המכירה בפועל.

מס השבח:

 • הפטור בגין דירת מגורים מזכה– הפטור במכירת דירת מגורים, יינתן רק לתושב ישראל, או לתושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, בכפוף לקבלת אישור מרשויות המס של מדינת תושבתו לפיו אין לו דירת מגורים, כאמור.
 • הפטור על מכירת דירה פעם בארבע שנים– בוטל הפטור, ע”י ביטול סעיף 49ב(1), אשר אפשר לפני התיקון פטור במכירת דירת מגורים אחת לארבע שנים.
 • תיקון סעיף 49ב(2)– במכירת דירת מגורים יחידה  הוסף תנאי לקבלת הפטור, לפיו, הפטור יהיה כפוף להחזקה בדירה במשך 18 חודשים מיום שהייתה לדירת מגורים (מיום קבלת טופס 4). כמו כן, הוסרה המגבלה כי בארבע השנים שקדמו למכירה לא הייתה למוכר יותר מדירה אחת. בנוסף, הפטור לא יחול על חלק מדירה שמהווה פחות משליש (1/3)(לעומת 25% בעבר). ולא יוחל הפטור לפי סעיף זה, על דירות שהוחלה לגביהן בעבר החזקה שבסעיף 49ג.
 • בתקופת המעבר, הפטור כפוף להחזקה בדירה במשך 18 חודשים, הוראות סעיף 49ב(2) לא יחולו על מי שביום המעבר הייתה לו יותר מדירת מגורים אחת ולעניין זה תחול החזקה שבסעיף 49ג לחוק.
 • הפטור במכירת דירות יוקרה– הפטור יחול עד שווי של 4 וחצי מיליון ₪. במכירת דירת מגורים בשווי העולה על סכום זה, יינתן פטור חלקי עד לסכום התקרה.

הקלה במכירות לא פטורות לאחר 1.1.2014, מס מיטיב– במכירת דירת מגורים לאחר 1.1.2014 המס יוטל בצורה ליניארית ויחול רק על השבח הריאלי מיום ה- 1.1.14, שיעורו של המס יהיה 25%.

 • המס הליניארי יחול על בעלי שתי דירות בלבד בתקופת המעבר (1.1.14 עד 31.12.17).  המס הלינארי בגין שתי הדירות כאמור, יחול בהתקיים כל התנאים, להלן:
  • המוכר היה זכאי לפטור בגין אי מכירת דירה בארבע השנים האחרונות על אחת משתי הדירות (בהתאם לתנאי סעיף 49ב(1) לחוק) .
  • דירה שהתקבלה במתנה ערב תקופת המעבר, החישוב הלינארי יחול, אם הסתיימה תקופת הצינון (על פי החוק הישן) בדירה שהתקבלו במתנה.
  • המכירה אינה לקרוב כהגדרתו בסעיף 1 לחוק (בין בתמורה ובין ללא תמורה).   
 • עסקת קומבינציה סעיף 49א(ב)- במכירת חלק מזכויות בדירת מגורים תמורת שירותי בנייה, בבניין שיבנה על הקרקע שעליו נמצאת הדירה יהיה זכאי המוכר לפטור ממס רק על החלק בדירת המגורים המזכה .כמו כן לא יקבעו יום ושווי רכישה חדשים לדירת התמורה (הלכת שדמי שונתה).
 •  תקופת הצינון במתנות סעיף 49ו- הוארכה תקופת הצינון במכירת דירה שהתקבלה במתנה לתקופה של שלוש שנים אם המוכר התגורר בדירה וארבע שנים אם לא התגורר בדירה (לפני התיקון, היתה התקופה שנה ושנתיים בהתאמה).
 • צמצום הפטור ממס בין קרובים סעיף 62- הגדרת קרוב לעניין הפטור ממס שבח שונתה (מיום 1.8.13) כך שאח ואחות ובני זוגם, לא ייחשבו קרובים לצורך הפטור.

לסיכום, השינויים שבוצעו במסגרת חוק ההסדרים בחוק מיסוי מקרקעין אמורים להגדיל את היצע הדירות ולצמצם במקביל את נתח השוק של דירות ההשקעה, ובמיוחד של תושבים זרים. ככל הוראה חדשה, צפויים אנו לעדכונים ושינויים בתיקון, על כן, לפני ביצוע פעולת מכירת או רכישת דירה חובה לבדוק את הנושא המיסויי, כיוון שלמיסוי גבוה יש השפעה מהותית בקבלת ההחלטות לעניין רכישה ו/או מכירה ובכלל זה תכנון מס יעיל.

תחום המקרקעין הוא תחום רב השפעה ומורכב מאוד ובפרט אפיקי מיסוי המקרקעין שהוסברו לעיל, על כן, מומלץ וכדאי מאוד להיוועץ בעורך דין מתחום הנדל”ן לשם תכנון המס היעיל והרווחי ביותר עבורכם.

מכל מקום, מובהר כי אין באמור כדי להוות תחליף בכל דרך שהיא לייעוץ משפטי ומומלץ בכל מקרה לפנות לעו”ד המתמחה בתחום.


פטור ממס לקופות גמל עד 7,000 ₪

Category : כללי

האוצר מציע הזדמנות חד פעמית למשוך כספים מקופת גמל בפטור ממס

בספטמבר 2013 החליט משרד האוצר לעודד משיכת חשבונות קטנים ולא פעילים בענף הגמל בעזרת פטור ממס.

לפי קביעת האוצר החל מספטמבר 2013 ניתנת אפשרות לחוסכים בקופות גמל לפדות ללא תשלום מס קופות גמל קטנות ולא פעילות עם יתרה צבורה של עד 7,000 ש”ח. לפני קביעת התקנות החדשות משיכות אלו חויבו ב- 35% מס.
יש להבהיר כי מדובר רק באפשרות למשיכת כספי תגמולים ללא פיצויים.
תנאים למשיכת הכספים בסכום חד פעמי פטור ממס

א. לא הופקדו בחשבון כספים חדשים לאחר 1 בינואר 2012.

ב.  לא בוצעה העברה אל הקופה או ממנה לאחר 1 בינואר 2013.

ג.  היתרה הצבורה בגין כספי התגמולים שהופקדו בכל חשבונותיו של העמית לפני התאריך  1/1/2008,  בחברה בה מתנהלת קופת הגמל לא עלתה על 7,000 ש”ח נכון ליום 1/1/2013 .

קופות עליהן לא חלות התקנות

פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות. 

לחצו על התמונה לבדיקה האם כספיכם פטורים ממס ?

דוגמאות נוספות

>> מספר חשבונות באותה קופה <<<

החוסך מנהל מספר חשבונות באותה קופה (כלומר באותה חברה מנהלת) וסך כל החשבונות יחד אינו עולה על 7,000 ש”ח. 

האם ניתן יהיה למשוך את הכספים בפטור ממס ?

תשובהכן, מאחר שסך כלל החשבונות הינו פחות מ- 7,000 ש”ח ניתן יהיה לממש את הפטור.      

במקרה שסך החשבונות המתנהלים באותה חברה עולה על הסכום שבפטור, לא ניתן יהיה למשוך את הכספים כאמור.

>>> שתי חשבונות בשתי קופות <<<

אם בשתי קופות גמל שונות ישנם שתי חשבונות שבכל אחד מהם נצברו 5,000 ש”ח לדוגמא.

תשובה: גם במקרה זה ניתן יהיה למשוך את הכספים היות שהחשבונות מנוהלים בשני גופים נפרדים, ולמרות ששניהם יחד עולים על 7,000 ש”ח. כל זאת בתנאי שהכספים שבהם הופקדו לפני 2008 .

מתי אוכל למשוך את הכסף בפטור ממס ?

תשובה: הוראת השעה קובעת חלון הזדמנויות של 18 חודש בלבד למשיכת הכסף בפטור ממס – עד ל–31 במארס 2015.

מה יקרה אם לא אמשוך עד אז ?

תשובה: החל ב–2016 תהיה קופת הגמל רשאית לגבות דמי ניהול מינימליים בסך 6 שקלים לחודש, במקום דמי הניהול המרביים כיום של 1.05% מהסכום הצבור.

משרד האוצר צפוי לקבוע בקרוב הנחיות עבודה לקופות הגמל, ולפיהן יחויבו הגופים המנהלים לשלוח הודעות לבעלי חשבונות קטנים ‏(כנראה בצמידות לדו”ח השנתי‏) בדבר האפשרות למשוך את הכסף מחשבונם. בנוסף ובלי קשר, רשאי כל אדם לאתר את רשימת הקופות על שמו במנוע החיפוש שהשיק משרד האוצר ‏- הר הכסף.

כיצד מושכים את הכספים בפועל ?     

כל שנדרש הוא לפנות לקופה במוקד שירות הלקוחות או באתר האינטרנט ולהגיש בקשה למשיכת הכספים, בצירוף צילום של תעודת הזהות ואסמכתא על חשבון הבנק שאליו מבקשים להעביר את הכספים.


פרסומים וחדשות

חיפוש